ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ


Α­νά­λο­γα με τις κλι­μα­το­λο­γι­κές συν­θή­κες ο ορ­γα­νι­σμός α­παι­τεί κά­ποιες φο­ρές ι­διαί­τε­ρες δια­τρο­φι­κές συ­στά­σεις που τον βο­η­θούν να α­ντα­πε­ξέρ­θει ευ­κο­λό­τε­ρα σε αυ­τές τις συν­θή­κες και να α­πο­φύ­γει ταυ­τό­χρο­να τα πε­ριτ­τά κι­λά των δια­κο­πών. Ό­σον α­φο­ρά το κα­λο­καί­ρι θα πρέ­πει να προ­σέ­ξου­με τα α­κό­λου­θα:
* Τρώ­τε συ­χνά και μι­κρά γεύ­μα­τα. Με αυ­τόν τον τρό­πο δεν ε­πι­βα­ρύ­νου­με τον ορ­γα­νι­σμό με με­γά­λες πο­σό­τη­τες που εί­ναι δύ­σκο­λο να χω­νευ­τούν.* Κα­τα­να­λώ­στε πολ­λά υ­γρά. Μια πο­σό­τη­τα ί­ση με 8-10 πο­τή­ρια την η­μέ­ρα, πριν και με­τά τα γεύ­μα­τα, εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη και κυ­ρί­ως το κα­λο­καί­ρι ό­που η ε­φί­δρω­ση εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρη. Το νε­ρό εί­ναι α­πα­ραί­τη­το για τη ζω­ή. Τα 2/3 του αν­θρώ­πι­νου ορ­γα­νι­σμού εί­ναι νε­ρό και αν δεν α­να­πλη­ρώ­νου­με τις α­πο­θή­κες μας τό­τε θα ε­πι­βιώ­σου­με μό­νο λί­γες μέ­ρες. Η δια­τή­ρη­ση της ορ­θής ε­σω­τε­ρι­κής θερ­μο­κρα­σί­ας του σώ­μα­τος και η α­πο­βο­λή των ά­χρη­στων ου­σιών που πα­ρά­γο­νται α­πό τον ορ­γα­νι­σμό γί­νο­νται με τη βο­ή­θεια του νε­ρού. Αν δεν α­ντι­κα­τα­στή­σου­με το νε­ρό που χά­νου­με, βρι­σκό­μα­στε σε κίν­δυ­νο υ­περ­θέρ­μαν­σης. Νε­ρό λαμ­βά­νου­με έμ­με­σα και α­πό χυ­μούς, ρο­φή­μα­τα, πο­τά και τρο­φές πλού­σιες σε νε­ρό. Το νε­ρό α­πο­τε­λεί το 60-65% και το 55-60% της σω­μα­τι­κής σύ­στα­σης του μέ­σου ά­ντρα και της μέ­σης γυ­ναί­κας, α­ντί­στοι­χα. Η έλ­λει­ψη νε­ρού πέ­ραν του 10% της σω­μα­τι­κής σύ­στα­σης προ­κα­λεί σο­βα­ρές πα­θο­λο­γι­κές δια­τα­ρα­χές και η έλ­λει­ψη πέ­ραν του 20% μπο­ρεί να ε­πι­φέ­ρει μέ­χρι και το θά­να­το. Σε έ­να ήπιο κλί­μα σαν και το δι­κό μας οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό μας χρεια­ζό­μα­στε 6-8 πο­τή­ρια υ­γρών τη η­μέ­ρα: για πα­ρά­δειγμα νε­ρό, γά­λα, φρου­το­χυ­μός, τσά­ι ή κα­φές για να δια­τη­ρη­θεί η ι­σορ­ρο­πί­α. Πα­ρό­λα αυ­τά αν έ­χου­με ι­δρώ­σει πο­λύ λό­γω ζέ­στης ή ά­σκη­σης τό­τε οι α­παι­τή­σεις αυ­ξά­νο­νται. Έ­νας κα­λός ο­δη­γός εί­ναι να πί­νου­με έ­να πα­ρα­πά­νω λί­τρο νε­ρό για κά­θε ώ­ρα ε­ντα­τι­κής ά­σκη­σης. Ε­κτός α­πό τις και­ρι­κές συν­θή­κες και το εί­δος ερ­γα­σί­ας και με την αύ­ξη­ση της η­λι­κί­ας το σώ­μα χά­νει α­πό τις λει­τουρ­γι­κές του ι­κα­νό­τη­τες που του ε­πι­τρέ­πουν να δια­τη­ρεί το ι­σο­ζύ­γιο του νε­ρού. Ε­πι­πρό­σθε­τα στους η­λι­κιω­μέ­νους, ο ορ­γα­νι­σμός χά­νει πε­ρισ­σό­τε­ρο νε­ρό α­πό τα ού­ρα και την ε­φί­δρω­ση.* Αυ­ξή­στε την κα­τα­νά­λω­ση φρού­των και λα­χα­νι­κών. Τα φρού­τα και τα λα­χα­νι­κά α­πο­τε­λούν την κύ­ρια πη­γή βι­τα­μι­νών και κυ­ρί­ως βι­τα­μί­νης C και Α. Ε­πί­σης εί­ναι πλού­σια σε φυ­τι­κές ί­νες οι ο­ποί­ες βο­η­θούν στην κα­λή λει­τουρ­γί­α του ε­ντέ­ρου και μας προ­φυ­λάσ­σουν α­πό την δυ­σκοι­λιό­τη­τα.* Α­πο­φύ­γε­τε τα τη­γα­νη­τά και λι­πα­ρά φα­γη­τά.* Προ­σο­χή στα πα­γω­τά. Α­πο­φεύ­γε­τε τα πο­λύ με­γά­λα και πλού­σια σε σι­ρό­πια και ξη­ρούςκαρ­πούς πα­γω­τά και προ­τι­μή­στε μια πιο δρο­σι­στι­κή και ταυ­τό­χρο­να πιο υ­γιει­νή ε­πι­λο­γή που α­πο­τε­λεί η γρα­νί­τα ή μια μπά­λα πα­γω­τό βα­νί­λια. (γρα­νί­τα φρά­ου­λα 120 θερ­μί­δες – 1 μπά­λα πα­γω­τό βα­νί­λια 140 θερ­μί­δες- πύ­ραυ­λος με σι­ρό­πι σο­κο­λά­τα και ξη­ρούς καρ­πούς α­πό 200- 400 θερ­μί­δες).* Α­πο­φύ­γε­τε την κα­τα­νά­λω­ση α­να­ψυ­κτι­κών. Ο κα­λύ­τε­ρος τρό­πος για να ξε­δι­ψά­σε­τε εί­ναι το νε­ρό, το ο­ποί­ο εί­ναι το μό­νο που δεν θα σας δώ­σει ού­τε μί­α θερ­μί­δα σε α­ντί­θε­ση με κά­ποιο α­να­ψυ­κτι­κό που θα σας δώ­σει πε­ρί­που 130 θερ­μί­δες/κου­τά­κι και δεν θα σας ξε­δι­ψά­σει.* Α­πο­φύ­γε­τε το πο­λύ αλ­κο­όλ. Τα αλ­κο­ο­λού­χα πο­τά εί­ναι πη­γή πολ­λών και συ­νά­μα ά­χρη­στων θερ­μί­δων διό­τι δεν πε­ριέ­χουν θρε­πτι­κά συ­στα­τι­κά.* Α­πο­φύ­γε­τε την υ­περ­βο­λι­κή κα­τα­νά­λω­ση α­λα­τιού.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: